Upozornění

Žádná z uvedených metod nenahrazuje odbornou psychoterapeutickou ani lékařskou péči. V průběhu práce s některými metodami (např. rodinné konstelace a konstelace traumatu) může dojít k emocionálnímu zatížení klienta. Z tohoto důvodu je pro práci s metodami rodinných konstelací nutná určitá stabilita klienta a odolnost jeho nervové soustavy. Pokud stabilita a odolnost klienta již není k dispozici, doporučuji začít pracovat nejdříve metodami vhodnými pro stabilizaci klienta (buď somatic experiencing nebo odborná psychoterapeutická péče) a až po dosažení určité stability nervového systému klienta pokračovat v práci metodou rodinných konstelací. Konstelace traumatu, které se na rozdíl od rodinných konstelací zaměřují na traumata v rodinném systému, přinášejí na povrch odštěpené části traumatických pocitů, které jsou uloženy v nevědomí, odkud působí jako blokáda, která se promítá do všech oblastí v životě. Tuto blokádu nelze obejít– zcela naopak je nutné se s ní přímo konfrontovat, což je zpravidla vše ostatní než příjemné. Pocity bezradnosti, tíhy, ochromení nebo vzteku, které jsou vytěsněny, se musí dostat na povrch, aby došlo následně k jejich uvolnění. K tomu se někdy připojí i přechodné fyzické ochromení. Tyto pocity mohou nějaký čas doznívat, přicházet a odcházet v nárazech a ve vlnách. Přitom je dobré si uvědomit, že konstelace tyto jevy nevytváří, nýbrž pouze jako určitý katalyzátor vynášejí na povrch to, co je již v člověku uloženo. Je důležité projít tímto procesem až do konce. K tomu je třeba odvahy, motivace a zodpovědnosti ze strany klienta. Když člověk chce jít do hloubky, jsou tyto jevy někdy nevyhnutelné, jestliže někdo není ochoten „vystavit se“ po určitý čas těmto nepříjemným symptomům, je pro něj lepší tento proces nepodstupovat. Je důležité vědět, že používané metody uvedené na jiném místě těchto stránek nejsou prioritně určeny k řešení akutních stavů nebo krizí. Nepracuji s klienty, kteří mají sebevražedné tendence, ani s klienty duševně nemocnými, nebo s klienty drogově závislými. Klient by měl vědět, že zpravidla teprve trvalejší a dlouhodobější práce přináší výsledky v podobě žití ze zdravých částí, a v podobě dosažení stability, odolnosti, klidu a spokojenosti se sebou samým a se životem. Po sezení může dojít ke krátkodobému výkyvu nálad. Pro eventuální konzultaci mezi sezeními jsem klientům vždy k dispozici. Pro mladistvé do 18 let je pro absolvování sezení nutný souhlas nebo přítomnost rodičů. V průběhu práce i po ní jsou všechny informace považovány za důvěrné, což lze beze zbytku splnit u individuálních sezení, u skupinových akcí jsou účastníci na nutnost důvěrného zacházení s informacemi upozorněni. Po absolvování sezení doporučuji klientům 2-3 dny zachovat klidový režim, bez emocionálního zatížení a bez vystavení se traumatickým a zatěžujícím situacím, aby dosažené změny mohly být organismem integrovány a systémy mohly dosáhnout co nejrychleji nové rovnováhy. Dlouhodobé zkušenosti s prací s klienty ukazují, že jde často o dlouhodobý proces, jehož délka a intenzita závisí především na věku klienta, na sumě jeho předchozích traumatických zkušeností a zážitků (zejména z dětství) a také na předchozí zátěži v rodinném systému a v poli předků, a v neposlední řadě i na praktikování jiných metod klienty (jóga, meditace, duchovní cvičení apod). V zásadě však lze po několika sezeních odhadnout, jaký časový horizont si práce vyžádá. Vřele doporučuji nepodceňovat žádné, ani drobné symptomy, které nás potkávají, protože ty mohou poukazovat na daleko větší hloubku jevů. Zde platí, že čím dříve se klient rozhodne pro práci se symptomy, tím rychleji se dostavují výsledky, a i průběh sezení zpravidla nebude tolik zatěžující. A jak už bylo uvedeno, není ideální začínat práci ve chvíli, kdy se jednotlivé symptomy již zřetězily, dosáhly velké intenzity, a navíc přecházejí střídavě jeden do druhého. Všem klientům, kteří se pro tuto cestu rozhodnou, držím palce v jejich úsilí.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo si chcete domluvit sezení, neváhejte mě kontaktovat.

okres Jablonec nad NisouZásada 162Zásada
PrahaSoudní 16Praha 4- Nuslezvonek DTX Sejkora

Je také možné domluvit sezení v místě bydliště klienta.